עמוד הבית / על הקרקע / הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית

הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית

עמית יפרח

עו"ד עמית יפרח

לחץ של היישובים, תושבים ובתיהמ"ש הביא להקמת צוות בדיקה ולהחלטה 1514

 

בשנים האחרונות, מאז הקמת ההרחבות הקהילתיות במושבים וההגדלה המשמעותית של התושבים שאינם חברי האגודה, התערערו ההסדרים שהיו קיימים לגבי מבני הציבור במושבים. כאמור, ההרחבות הביאו ליישוב תושבים שאינם חברי האגודה השיתופית, עם צרכים שונים, מה שהצריך התנהלות שונה בנושא שטחי הציבור במושב, כאשר דרישות התושבים הן להיות ככל תושב רשות מקומית אחרת.

עניינים אלו קיבלו ביטוי בהיבטים שונים, ואף הגיעו לבתי המשפט ותרומת רמ"י הייתה בניסיונותיה להוציא מחוזי החכירה ביישובים את שטחי הציבור. בשנים האחרונות, שטחי ומבני הציבור הינם חלק מחוזה משבצת האגודה החקלאית. לחץ של היישובים, התושבים וביהמ"ש הביא להקמת צוות בדיקה ולניסוחה של החלטה 1514.

מהות ההחלטה היא ששטחי ומבני ציבור המיועדים לשימוש אוכלוסיית היישוב, יוחזקו וינוהלו בידי הרשות (המועצה האזורית/ועד מקומי) הכפופה לדיני המשפט המנהלי, וככזו היא תהיה מחויבת לאפשר גישה לשימוש במשאבים אלה באופן שוויוני לכלל התושבים, בין אם הם חברי האגודה ואם לאו.

ההחלטה, מבדילה בין מבני ציבור בעלי אופי פרטי (לדוגמה מזכירות או צרכניה), המשמשים רק את חברי האגודה מעצם טיבם, לבין מבני ציבור קלסיים (כגון בית העם או מגרש כדורגל). לפי ההחלטה, רק מבני הציבור בעלי האופי הפרטי יוחכרו לאגודה במסגרת חוזי החכירה לדורות, ואילו הקלסיים יושכרו בחוזה זמני (תקופה הפחותה מ-5 שנים). ההחלטה תחול, רק בעת חתימת חוזה חכירה לדורות ולא בעת חתימה על חוזה מתחדש, וכך נדחה ניסיונה של רמ"י לקחת את הקרקעות לאלתר.

כאמור, בישיבתה האחרונה החליטה מועצת מקרקעי ישראל לאשר את המלצות הצוות להסדרת מעמדם של שטחי/מבני ציבור בישובים בהחלטה מספר 1514, שעיקרה, כדלקמן:

החלטה זו תחול רק בעת החתימה על חוזה חכירה לדורות למשבצת הישוב ואינה חלה במועד חתימת חוזה משבצת מתחדש. חוזה חכירה לדורות עם האגודה ייחתם בהתאם לקבוע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ועל בסיס העקרונות המפורטים בהן, התקפות במועד החתימה.

 

מבני ציבור בעלי אופי פרטי מבנים הבנויים על שטח ציבורי, הייחודים לצורת ההתאגדות של ההתיישבות העובדת (כולה או חלקה) ומשמשים מעצם טיבם,  בעיקר את חברי האגודה (כדוגמת: חדר אוכל, מכבסה, מזכירות האגודה החקלאית).
שטחי ציבור קלאסיים שטחי ציבור למעט שטחי ציבור עליהם בנויים מבני ציבור בעלי אופי פרטי.

 

מבני ציבור בעלי אופי פרטי ומבני ציבור קלאסיים:

האגודה, בתאום עם רמ"י והמועצה האזורית, תבצע אבחנה בין שטחי ציבור עליהם בנויים מבנים בעלי אופי פרטי לבין שטחי ציבור קלאסיים. חלוקת השטחים, בהתאם לאבחנה זו, תערך באמצעות מפת מדידה אנליטית בחתימת הועדה המקומית, או בדרך  אחרת כפי שתקבע הנהלת הרשות. שטחי ציבור עליהם קיימים מבני צבור בעלי אופי פרטי יוחכרו לאגודה במסגרת חוזה החכירה לדורות. שטחי ציבור קלאסיים יושכרו לאגודה במסגרת חוזה זמני. שטחים אלה לא יכללו בחוזה החכירה לדורות.

הוראות החוזה זמני:

החוזה הזמני שיכלול, בין היתר, את שטחי הציבור הקלאסיים, יכלול את ההוראות הבאות:

על פי דרישה של המועצה האזורית, האגודה תעמיד את שטחי הציבור הקלאסיים לשימוש ציבורי של המועצה האזורית או הוועד המקומי.

על פי דרישת המועצה האזורית, ובכפוף לחתימתה על כתב שיפוי לטובת הרשות, שטחי ציבור קלאסיים יגרעו מהמשבצת ויוקצו למועצה האזורית או לוועד המקומי והכל בהתאם לבקשת המועצה. גריעת השטחים תעשה בכפוף לבקשה מהמועצה האזורית לקבל לרשותה את השטחים ובכפוף לכך שהמועצה תשמע את עמדת האגודה והוועד המקומי בעניין.

לאחר קבלת פניה מאת המועצה וקיום שימוע ע"י המועצה, תשלח הרשות הודעה לאגודה השיתופית, המעדכנת כי התקבלה בקשה לגריעת שטחי ציבור קלאסיים מהמשבצת ולהקצאתם למועצה או לוועד המקומי, וכי בכוונת הרשות לגרוע את השטח ולהקצותו כמבוקש, בתוך 60 יום ממועד השימוע. בתום פרק הזמן הקצוב, יגרע השטח ממשבצת הקבע של האגודה השיתופית ויוקצה בהתאם לדרישה. החוזה הזמני יכלול הוראה, לפיה החוזה אינו חל על שטחים לגביהם נחתם חוזה פרטני עם המועצה. החוזה הזמני יחודש ללא שטחים אלו.

ישוב בו קיימת זהות ועדים:

בישוב חקלאי בו קיימת זהות ועדים, ניתן יהיה לכלול גם את שטחי הציבור הקלאסיים בחוזה החכירה לדורות. טרם החתימה תערך פניה למועצה האזורית ותינתן לה אפשרות להביע עמדתה (בתוך 60 יום), האם הינה מעוניינת כי שטחי הציבור הקלאסיים כולם או חלקם יגרעו מהמשבצת ויוקצו לה.

אם המועצה האזורית תבקש כי שטחי הציבור הקלאסיים או חלקם יגרעו מהמשבצת ויוקצו לה, בכפוף לחתימה על כתב שיפוי לטובת הרשות, תשלח הרשות הודעה לאגודה השיתופית, המעדכנת כי התקבלה בקשה לגריעת שטחים מהמשבצת ולהקצאתם למועצה האזורית וכי בכוונת הרשות לגרוע את השטח משטח המשבצת ולהקצותו כמבוקש בתוך פרק זמן קצוב של 60 יום.

ביצוע כל פעולה במקרקעי המשבצת אשר משמעותה קליטת תושבים שאינם חברים באגודה החקלאית (דוגמת הרחבה למגורים), יותנה בהעברת שטחי הציבור הקלאסיים למעמד של חוזה זמני כמפורט לעיל, עוד בשלב של הכנת התכנית.

התחשבנות בגין העברת שטחי ציבור למועצה האזורית או לוועד המקומי:

בשטח פנוי אין האגודה זכאית לתשלום בגין העמדה ו/או העברת השטח למועצה או לוועד המקומי.

בשטח עליו בנוי מבנה ציבור שהקמתו לא מומנה ע"י המועצה – האגודה זכאית לתשלום מהמועצה או מהוועד המקומי בגין המבנה, עפ"י ערכו נכון למועד העמדת המבנה לטובתם. דרישת תשלום, ככל ותהיה, לא תעכב את העמדת השטח הציבורי או מבנה הציבור לטובת המועצה או הועד המקומי.

הפסקת שימוש:

פסק השימוש ע"י המועצה האזורית או הוועד המקומי בשטח שנגרע ממשבצת הישוב, תהא רשאית האגודה לפנות למועצה ולבקש לצרף את השטח לשטח המשבצת והכל בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות.

 

* הכותב הינו ראש אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

 

 

אודות admin

עשוי לעניין אותך

פרות רובצות ברפת

נקבעו כללי הקצאת קרקע לצורך מקומות הסגר ליבוא בעלי חיים מחו"ל

מדובר בשימוש שתכנונית נכון למקמו בישובים החקלאיים במרחב הכפרי, יחד עם זאת מדובר בשימוש שהינו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>